Nyheter

Vil ha 900 000 kroner i erstatning for defekt trapp

Takstmannen hevdet at den kunne være farlig å benytte seg av.

I tilstandsrapporten ble trappen beskrevet med noe mindre eller moderate avvik, under tilstand TG1. Den hadde påforede trinn og lav høyde til entre. Selgeren hadde svart nei i egenerklæringskjemaet på om han hadde kjennskap til manglede ferdigattest. Dette beroliget kjøperen og valgte kjøpe leiligheten under paragrafen «som den er», skriver Østlandets Blad.

Takstrapport konkluderte med at trappen kunne være farlig å bruke

Dessverre ble lykken kortvarig da en takstrapport kunne konkludere med at trappen hadde for lav takhøyde og det var avvik i trinnhøyder. Laveste fri høyde på trappen var 183, noe som var et stor avvik fra forskriftskravet på 210 cm.  Den var med andre ord utført i strid med gjeldende forskrift.

Det verste var at trappen kunne være farlig å bruke. Takstmannen hevdet videre at trappen burde fått TG 3 ved salget, det vil si store eller alvorlige avvik.

– Trappen er farlig å gå i, og det kan lett oppstå personskader på grunn av den lave takhøyden, konkluderte takstmannen med.

Billigere å bygge en ny trapp et annet sted i huset

På grunn av en jerndrage over trappen ville det være billigere å ikke rive den, men heller bygge en ny et annet sted i huset.

– Ferdigattest fra kommunen ble gitt på feilaktig grunnlag etter at selger ga misvisende opplysninger til kommunen om at avvikene var lukket, forteller  kjøperen.

Det viste seg at det allerede i 2015 hadde vært en dialog mellom selger og kommunen om den feilbygde trappen. Etter et tilsyn ble det montert gelender og trinnene ble forlenget. Selger ga beskjed om at manglene var rettet og kommunen utstedte ferdigattest for eiendommen.

Dette mente kjøper at selger burde opplyst om i egenerklæringsskjemaet. Videre mente han at dette var en vesentlig mangel og at selger hadde brutt opplysningsplikt. Dette var ikke selger enig i og bestridde kravet på 900 000 kroner.

Trappen var en vesentlig mangel

Kjøperen sendte derfor inn tvisten til Finansklagenemnda. Boligen ble solgt under paragrafen som den er, noe som innebærer at kjøper overtar risikoen for skjulte mangler og feil i boligen. Men paragrafen gjelder ikke om det foreligger en vesentlig mangel eller selger har gitt for få eller uriktige opplysninger om tilstanden. Kjøper mener at selger nettopp har gitt mangelfulle opplysninger, men nemda valgte å støtte seg på påstanden om vesentlige mangler.

Kjøper fikk derfor medhold, men nemda var ikke enig i den høye kostnaden for å fikse på trappen eller at selgeren hadde hatt ansvaret.

– Nemnda er av den oppfatning at takstmannen «måtte kjenne til» avvikene ved trappen. Da disse ikke ble opplyst i tilstandsrapporten og trappen ble gitt TG 1, er vi av den oppfatning at takstmannen har opptrådt så vidt klanderverdig at det må anses å foreligge takstansvar. Da trappen må bygges om i sin helhet legges det til grunn at opplysningen ville ha innvirket på avtalen, skriver de i sitt vedtak.

Hvor mye skal ny trapp koste?

Kostnadene til ny trapp ble den neste tvisten. Selgers takstmann hadde funnet en løsning som kun kostet 16 290 kroner. Dette innebar dispensasjonssøknad til kommunen og en endring av det siste trappetrinnet. Hvis søknaden ble avvist og trappen måtte byttes ut ville kostnader for en ny trapp bli på 133 276 kroner.

Kjøperen krevde derimot 900 000 kroner for ombygging av trapp med inngrep i bærende konstruksjoner. Dette ga Finansklagenemndas Eierskifte delvis medhold i.

«– Nemnda har imidlertid ikke grunnlag for, ut fra sakens dokumenter, å ta endelig stilling til hvilke utbedringsarbeider som er nødvendige, herunder hva som er riktig nivå på prisavslaget, skriver de i sin avgjørelse.»

 

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer