Plan Oppland

Plan Oppland var en samlet oversikt over hensyn som skulle ivaretas i planleggingen og samhandlingen mellom kommunene og regionale myndigheter i Oppland. Målet var å oppnå gode og effektive planprosesser gjennom veiledning og samarbeid i det tidligere fylket Oppland.

Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging

Bedre samordning av bolig, areal- og transportplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå et bærekraftig utbyggingsmønster med gode transportløsninger, effektiv arealbruk og redusert bilbruk.

Plan- og bygningslovens prinsipper om å samle og konsentrere arealinngrep er viktig å følge opp også i mer spredtbygde områder og i fjellet, for å unngå utslippsøkninger fra transport og for å ivareta viktige landbruks-, natur-, landskaps- og friluftslivsverdier.

En kompakt sentrumsutvikling som tar vare på urbane kvaliteter, gang- og sykkelveger, blågrønne strukturer, møte- og lekeplasser bidrar til reduserte klimagassutslipp, bedret folkehelse og sikring av viktige natur- og landbruksarealer. En slik tilnærming utfordrer tradisjonell planlegging i fylket vårt. Tilrettelegging for høy arealutnytting stiller store krav til kommunen som planmyndighet, også på området klimatilpasning og samfunnssikkerhet.For å unngå uheldig tettstedsspredning er det nødvendig å tilstrebe klare tettstedsavgrensninger.

Fortetting og transformasjon av områder i byer og tettsteder må brukes som virkemiddel, og vi anbefaler at kommunene utarbeider fortettingsanalyser for sine sentrumsområder. Dette er spesielt viktig fordi en utbygging som tar i bruk ubebygde arealer ofte vil komme i konflikt med nasjonale mål om å unngå omdisponering av dyrka mark, hindre tap av biologisk mangfold og unngå uønsket transportvekst.

Boligutredningen fra 2015 viser at nybygging av boliger i det vesentlige bør være leiligheter. Siden Oppland har en betydelig overdekning av eneboliger, bør det satses på leilighetsbygging framover. Vi forventer generelt at det legges opp til høy arealutnytting i sentrumsnære områder og at det stilles krav om både minimum og maksimum bebyggbart areal (BYA).

Regionale myndigheter forventer også at det legges opp til en parkeringspolitikk i sentrum som bidrar til å begrense bilbruken og redusere overflateparkering, f.eks. ved å vurdere parkeringkjeller/hus og krav om maksimum antall parkeringsplasser. Det anbefales at det utarbeides en samlet oversikt over eksisterende og planlagte parkeringsplasser som grunnlag for å vurdere parkeringsdekningen innenfor planområdet.

Plansystemet

Plan- og bygningsloven bygger på prinsippene om lokal folkevalgt styring, og medvirkning fra befolkningen og berørte fagorganer.

Organisering av planarbeidet er kommunens ansvar, men det er gitt føringer bl.a. gjennom formelle krav til offentlig høring av planer. Kravene har som formål å sikre en demokratisk prosess i dialog med private lokale interesser og med statlige og fylkeskommunale organer.