Nyheter

Myndighetene fraråder å bygge boliger over nedlagte søppelfyllinger

I kjølvannet av ankesaken mot depoti s i gjerdum adavres det å bygge flere boliger på slik grunn.  

NRK har lenge fulgt saken fra Skedsmo kommune, der et deponi som var i drift frem til 1991 tok imot spesialavfall i tillegg til vanlig husholdningssøppel. På 90-tallet ble det bygget mange boliger over denne nedlagte søppelfyllingen, til tross for at daværende helsesjef advarte mot dette. Byggene fikk innsig av gass og ble skeive. En av boligene fikk såpass store mengder gass inn at huset ble revet. Kommunen valgte derfor å kjøpe ut beboere av 22 leiligheter. De resterende 14 boligeierne gikk til rettsak og ble tilkjent 34 millioner i erstatning fra kommunen for verditap. Denne saken har kommunen nå anket.

Kommunen har satt i gang et tiltak med å endre rørtraseer og tette overflaten over deponiet. Dette skal tilsynelatende hindre gassen fra å nå boligene.

Nye anbefalinger advarer mot bygging på tidligere søppelfyllinger

Seksjonsleder for Miljødirektoratet, Kristine Mordal Hessen, forteller til NRK at det ikke bør bygges bosteder hverken over eller i ransonen til nedlagte avfallsdeponi. Dette kan nemlig gi helseplager.

Dette står som anbefaling i en ny veileder til landets kommuner og fylkesmenn. I følge NRK er det første gang Miljødirektoratet er så direkte mot bygging på tidligere søppelfyllinger. Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet har også bidratt med rådene.

Gass skaper utrygghet

Hessen forklarer at det er først og fremst gass fra husholdningssøppel og annet biologisk nedbrytbart avfall som er problemet. Gassen kan være helsefarlig og kan sive inn i bygninger. Det er usikkerhet om hvor stor helsefaren er, men det skaper en utrygghet og belastning for de som bor i nærheten.

Gass på avveie kan også i verste fall føre til brann og eksplosjoner.

Boligene i Skedsmo er et eksempel på dette. Her har brennbart metan lekket inn i hus som har blitt skakke og giftstoffer tyter opp på bakken.

Kommunen har blødd mange kroner for å stoppe gassen fra den nedlagte fyllingen under husene. Situasjonen ble enda mer utrygg for huseierne da en gasslomme sprakk under boring i en hage. Det førte til at brennbar gass strømmet mot overflaten ved husveggen.

Miljødirektoratet ønsker ikke å lage noen klar kobling mellom denne saken og de nye rådene på grunn av den pågående rettsaken, men trekker frem denne situasjonen som et godt eksempel på hvor ille det kan gå.

Et totalforbud er ikke mulig

I dag eksisterer det over 2000 nedlagte deponier i Norge og de fleste ligger i tettbygde områder.

– Vi ser i dag at det er økt interesse i kommunene for å ta i bruk disse arealene. Og det er bakgrunnen for at Klima- og miljødepartementet har bedt oss lage en tydeligere veiledning på dette området, forteller Hessen til Nrk.

Hun forteller videre at det ikke er mulig med et totalt forbud og at utbygging på deponi kan være mulig om det dokumenteres at arbeidet blir gjort på forsvarlig måte.

– Det er kommunene som bestemmer over arealbruken innenfor sine grenser. Vår rolle er å gi miljøfaglige råd og så er det helsemyndighetene som gir helsefaglige råd. Og våre råd er å unngå å bygge på nedlagte deponi, avslutter hun.

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer