Måtte flytte garasjen tre meter etter klage fra nabo

Et par fra Follo ble i Follo tingrett pålagt å flytte garasjen tre meter fordi garasjen var sjenerende for sine naboer i henhold til naboloven. Det kommer frem i en nylig publisert avgjørelse fra Follo tingrett.

Garasjen var godkjent av kommunen

Saken startet tilbake i 2017, når saksøkte ønsket å sette opp en ferdiggarasje i forbindelse med sin enebolig. De varslet sine naboer, som kom med merknader til tiltaket og forslag til hvordan den kunne settes opp slik at garasjen ble mindre inngripende for blant annet egne solforhold og utsyn.

Partene ble ikke enige om en måte å løse det på, og saksøkte fikk godkjent planen hos plan og bygg i kommunen. Dette ble påklaget av saksøker, men klagen ble ikke tatt til følge av Fylkesmannen.

Følg lenken om du trenger flyttehjelp i Osloregionen.

Saksøkte ferdigstilte sin garasje høsten 2018.

Ble saksøkt

Saksøker stevnet saksøkte i desember 2019, med påstand om at garasjen er «uturvande» og «urimelig» etter naboloven § 2. Det ble anført at garasjen var stor, og større enn det som er tillatt etter reguleringsplanen. Garasjen var dessuten plassert bare en meter fra saksøkers tomt. Dette medførte dermed en vesentlig forringelse av saksøkers utsyn, og slik at solen forsvinner en time tidligere fra saksøktes uteområde.

Saksøkte på sin side anførte blant annet at saksøker kunne flytte sin terasse, og at tålegrensen i naboloven ikke er overskredet.

Tingretten: Garasjen må flyttes

Tingretten var langt på vei enig med saksøker:

Retten kan ikke legge nevneverdig vekt på vurderingene som har blitt gjort av bygningsmyndighetene, på grunn av feil som synes å hefte ved vedtakene, senest ved fylkesmannens vedtak x, hvor byggetillatelsen ikke synes å ha blitt gitt i samsvar med den stadfestede reguleringsplanen, kfr. Rt-1974-122, på side 128-129.

Flytting av garasjen 2,75 meter, som påstått, er teknisk mulig å gjennomføre, men vil ventelig medføre noen kostnader. De sakkyndige forklarte seg i retten om hvordan slik flytting kan gjennomføres, jf. også beskrivelser i rapportene fra disse.

Retten har vurdert om rettingen vil volde så store utlegg eller tap ellers at det klart står i et misforhold til gagnet for saksøkte, jf. grannelova § 10 andre ledd. Etter rettens vurdering foreligger det ikke et slikt klart «mishøve». Det er her også lagt vekt på at saksøker kjente til ulempene for saksøkte før han førte opp garasjen, og kunne på dette tidspunktet valgt en alternativ plassering uten økte kostnader ved oppføringen. Samtidig vises det til at saksøker helt fra starten av aktivt har fastholdt innvendingene mot plasseringen av garasjen, se til illustrasjon det motsatte i LF-2006-26839.

På denne bakgrunnen har retten kommet til at saksøkte dømmes til å flytte garasjen 2,75 meter i nordøstlig retning, slik at garasjen står på rett linje med hovedhuset.

Follo tingrett kom deretter til at saksøkte måtte flytte hele garasjen, samt tinglyse servitutt om at vinduene i garasjen må være folierte, samt at saksøkte måtte betale saksomkostninger, blant annet advokatutgifter som saksøkte hadde hatt for å engasjere eiendomsadvokat. Saksøkte ble imidlertid frifunnet for krav om å senke garasjen.

Les også:
Svært mange ulovlige leieboliger i hovedstaden
Bilde av et gammelt kjøkken i en leilighet

I verste fall kan boforholdene være en fare for liv og helse Dessverre kan utleiere gjøre dette risikofritt, da det Les mer

Heving av boligkjøp
En gammel rønna av en bolig med mangler

Når du kjøper en bolig, om det er en leilighet eller et hus, foreligger det ikke noen ordinær angrerett. Du Les mer

Feil arealmåling ga prisavslag
målebånd, arealsvikt

Da boligen skulle videreselges var den mindre enn det kjøperne hadde betalt for. Det var i oktober 2019 at X Les mer

Utsiktskrangel førte til søksmål

I Lyngør skapte et forheng en konflikt mellom to naboer. Den ene parten ville ikke ha innsyn på en privat Les mer