Nyheter

Anleggsbygging skaper en uutholdelig tilværelse

Familien blir tvunget til å flytte, men etaten vil ikke betale summen for tilsvarende eiendommer i området.

På toppen av Montebello bor Øystein Røe med kone og tre barn. Rett utenfor døren ligger  Husebybakken skipark. Til glede for barna i nabolaget har Røe holdt skiparken i gang slik at både slalåmbakken og lysløypen kan bli benyttet i vinterhalvåret. Tomten familien bor på rekker ned til skiparken, og nedenfor huset er det en liten personlig legepark med både trampoline og zipline. I tillegg en liten hønsegård, skriver Akersposten.

– Det er et eldorado for barn, og jeg har fått rammetillatelse til å bygge ut på huset, blant annet med et ekstra soverom etter at minstemann kom i desember 2018, forteller Røe til avisen.

Farlig og uforsvarlig å bli boende

Dessverre må familien snart ta farvel med vinterparadiset.

De har fått beskjed om at det er planlagt et nytt vannbehandlingsanlegg i Husebyskogen. Portal, rigg og anleggsområdet skal være i skiparken. Det betyr at det blir et renn av lastebiler konstant på området de neste årene. En portal med tunnel vil også bli bygd rett under tomta deres.

Vann- og avløpsetaten ba derfor Eiendoms- og byfornyelsesetaten om å innløse tomten. De forsto at det ville bli  for store belastninger med å bli boende, og dette ble også dokumentert i reguleringsplanen.

Røe innså at de ikke kunne bo på området lenger, med et stort anleggsområdet rett utenfor vinduet. Det sprengende og støyende arbeidet ville i tillegg ta mange år.

Eiendommen til Røe er en av totalt tre tomter som er spesielt omtalt i detaljreguleringen som forklarer hvorfor eiendommen må innløses.

«Eiendommene er inkludert planforslaget fordi det i anleggsfasen vil være nødvendig å innløse eiendommene. Innløsning av eiendommene vil kunne gjennomføres på grunnlag av vedtatt reguleringsplan. Innløsning må gjennomføres fordi nærhet til portalen vil gjøre boligene ubeboelige og fordi anleggsarbeidet vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for bygningene. Erverv vil bli håndtert av forslagstiller i henhold til gjeldende lover og regelverk» 

Etaten godtar ikke tidligere takstpris

Røe og familien har tidligere vært plaget med  Statnetts arbeider om på området. Denne prosessen tok fire år og han innrømmer at det har vært en stor påkjenning. Nå skal det settes i gang arbeid igjen og det er forventet at dette skal ta opptil ti år. Røe forteller at han måtte ta en vanskelig prat med barna sine om situasjonen, og de syntes det var veldig trist at de må flytte.

Men så ble situasjonen desto mer problematisk og turbulent. Familien er avhengig av å flytte i nærområdet, siden barna går på skole. Det forutsetter selvsagt at eiendommen blir solgt til takst, slik at de kan finne en bolig med samme standard i nærheten.  Dessverre var ikke EBY villig til å gi denne takstprisen.

Det ble starten på en lang prosess der flere forskjellige takstmenn var involvert.

– I og med at VAV har vært ryddige i denne sammenheng og bedt om innløsning av eiendommen, så trodde jeg at vi skulle oppnå enighet med EBY relativt raskt da prosessen startet sommeren 2019. Men det har tatt tid. Det tok flere måneder før EBY kom med en takst, som lå urimelig lavt, 20 prosent under de andre takstene og verdivurderingene, forteller Røe til.

Huset det er snakk om har et boareal på 200 kvadratmeter og tomten er på 1,6 mål. Eiendommen ligger midt i Oslo og er i svært god stand med flere oppgraderinger og rammetillatelse til påbygg.

Trykk her for bistand innen eiendomsrett.no

Huset ble taksert allerede i 2017 , da Røe kjøpte ut ekskonen sin. I denne prosessen var det  tre takstmenn involvert.

Tilbudet EBY presenterte var lavere enn det taksten var i 2017. Dette ville ikke Røe akseptere, men da svarte EBY med å hevde at boligen ble feil priset i 2017. Etaten hadde leid inn to meglere til å taksere eiendommen, og baserte seg på den vurderingen som ga lavest takst. Den forkastede summen var derimot i tråd med de tidligere takster som Røe har fått.

 

Det eneste familien ønsker er tilsvarende bolig

Røe forteller at EBY i etterkant har kommet med et nytt tilbud, men det var fortsatt 10 prosent under den laveste verdivurderingen fra de andre meglerne.

Nå eksproprierer også EBY 10 kvadratmeter av tomten slik at vi ikke har mulighet til å selge og flytte og forholder seg ikke til at VAV har definert eiendommen som ubeboelig og farlig å bo på, sier Røe.

Røe er fortvilet over utbedringen som er rett rundt hjørnet, og forteller at de vil virkelig ikke bo på området lenger. Han forteller videre at han synes det er fælt at de uforskyldt blir tvunget til å flytte med stort tap. Røe ønsker på ingen måte å tjene på situasjonen, det eneste han ønsker å ha en tilsvarende bolig i samme område på grunn av barna.

– Hva skal VAV gjøre om vi blir boende? Alle støyberegninger er basert på at eiendommen er fraflyttet. Skal de starte dette arbeidet på nytt? Dette enorme milliardprosjektet skal altså ramme en uskyldig familie med tre barn og fire høner. Det synes jeg er svært ufint av EBY og Oslo kommune, forteller han.

Slik svarer Eiendom og byfornyelsesetaten:

Akersposten tok kontakt med EBY via og epost og spurte om dette:

– Det er ikke oppnådd enighet om verdivurdering av eiendom i Husebybakken 23, etter at Vann- og avløpsetaten har bedt om at denne skal innløses i forbindelse med arbeidet med vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen.

Forhandlingene om innløsning har stoppet opp. Kan EBY si noe om årsaken til dette og om ikke foreldre med barn må få en pris de kan leve med når de blir «tvunget» til å flytte? De mener det er nødvendig med et vesentlig hopp i pristilbudet for eiendommen for at de ikke skal gå med tap, når de skal ut i boligmarkedet for å skaffe seg noe tilsvarende det de har i dag.

EBY svarer på dette med:

«Det skal bygges ny reservevannforsyning til Oslo fra Holsfjorden via Bærum. Et renseanlegg skal anlegges i grunnen ved Huseby. Reguleringsplan S-5058, vedtatt 13.11.2019, er bakgrunnen for saken. I forbindelse med tiltaket er det behov for å erverve grunn både midlertidig (ca. 187 m2) og permanent (ca. 10 m2) fra denne eiendommen som er på totalt 1599 m2. Kommunen har ikke behov for eller nødvendig tvangsgrunnlag til å erverve hele eiendommen. Fordi tiltaket i en begrenset periode vil medføre særlige ulemper for grunneier, imøtekom Oslo kommune et ønske fra grunneier om å igangsette forhandlinger om kjøp, men da under forutsetning av at pris og øvrige vilkår var akseptable for kommunen. Årsaken til at forhandlingene har stoppet opp er at partene ikke har kommet til enighet om pris.

EBY har innhentet takst, meglervurderinger og selv foretatt prisundersøkelser og med bakgrunn i disse verdivurderingene mener vi grunneiers prisforventning er for høy. Likevel økte vi vårt tilbud i et forsøk på å komme til en minnelig løsning, men dessverre er avstanden mellom kommunen og grunneier for stor.

Grunneier tvinges ikke til å flytte som følge av tiltaket, men i den begrensede perioden som vil medføre særlige ulemper, vil kommunen tilby grunneier en midlertidig bolig. Kommunen vil også se på andre støyreduserende tiltak på grunneiers eiendom.»

Mener at EBY er lite samarbeidsvillige

Dette mener Røe er en helt egen tolkning av virkeligheten. Han henviser til den vedtatte detaljvurderingen der VAV understreker at innløsningen faktisk må gjennomføres på grunn av at boligene blir ubeboelige og at anleggsarbeidene utgjør en sikkerhetsrisiko.

– VAV har gitt EBY i oppdrag å kjøpe boligen. Det er ikke vi som har tatt dette initiativet. VAV ønsker ikke at vi blir boende, men kan ikke kjøpe eiendommen i og med at det er EBY sin oppgave. EBY velger å ikke ta til seg oppdrag fra VAV om å kjøpe eiendommen, utover det som er nødvendig knyttet til byggingen av anlegget. Hva da med vår livssituasjon og sikkerhet?

Røe legger til at han ønsker en stabil og forutsigbar fremtid for familien, og at det ikke er ønskelig med å flytte inn og ut av en midlertidig bolig.  Han synes det er er merkelig at EBY mener at kun en av fem meglere har satt riktig pris på huset, og at det er denne verdivurderingen de må godta.

-Vi tvinges vi til å bli boende i et anleggs- og sprengningsområde, med tidvise avbrekk i midlertidig bolig, uten mulighet til å skape en stabil livssituasjon et annet sted i nærområdet. Vi har gjort det vi kan for å komme EBY i møte og for å få løst denne situasjonen. For å vise at vi har vilje til å finne gode løsninger, har vi vært villige til å godta EBYs tilbud i utkjøp hvis vi får gjenkjøpsavtale. Det har EBY blankt avvist. Vi har også foreslått avtaleskjønn. Altså at vi blir enige om en avtale, men at skjønnsretten setter prisen. Det nekter de også, avslutter Røe.

Les også:
Rullestolbruker Jonny får ikke godkjent trappeheis i boligen sin

Ekteparet Moen føler seg tvunget ut i hybel – Leilighetene i Bregnefaret er i utgangspunktet et perfekt sted å bo Les mer

Får ikke bygge gård på dyrket mark
dyrket mark jordvern

Men kjøperne mener at marken uansett er uegnet for dyrking. Ekteparet Jannicke Ormseth og Alf Ola Kjøl skal ta over Les mer

Sollyskravparagrafen forsvinner

Det førte til store protester og underskriftskampanjer. I juli i år blir det lov å plassere bygg uten å ta Les mer

Reddet av boligkjøperforsikring
Hage tilhørte kommunen

En uheldig kjøper fikk feil opplysninger i salgsoppgave og prospekt, og er veldig takknemlig for at forsikringen tok seg av Les mer